Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijke inspraakorgaan van leerkrachten en ouders. De MR volgt het beleid van het schoolbestuur en heeft daarbij een adviesrecht en of een instemmingsrecht, afhankelijk van de aard van de zaak. Meer informatie over de wet medezeggenschap op scholen is te vinden op www.infowms.nl.

 

Samenstelling

De MR van de Oversteek bestaat uit 5 leerkrachten en 5 ouders. MR-leden hebben in principe zitting voor twee jaar. De huidige samenstelling van de MR is:

Oudergeleding:
Martijn van Braak
Sandra Huijnen
Sharon de Groot
Daniëlle Dobbe-Kalkman

Teamgeleding:
Mandy Christ, leerkracht van groep 5.
Hanneke van Houwelingen, leerkracht groep 5.
Geerke Burgers, leerkracht groep 6.
Sanne de Bont, leerkracht groep 7.
Esther Graat, leerkracht groep 7.

Taken:
Voorzitter: Mandy Crist
Penningmeester: Sandra Huijnen

 

Vragen

Vragen aan de Medezeggenschapsraad kunt u per mail stellen aan mr@oversteek.nl

 

Vergaderingen

De MR vergaderingen zijn openbaar en worden maandelijks gehouden in de koffiekamer van de Klif. De vergaderdata voor het komende schooljaar worden hier binnenkort geplaatst.

 

Agenda/notulen

De agenda/notulen van de vergaderingen van de MR kunt u lezen door op een van de onderstaande bestanden te klikken.

 

Schooljaar 2018-2019