Visie

OBS De Oversteek is een openbare basisschool die zich als onderwijsinstelling inzet om kinderen van 4 tot 12 jaar in alle aspecten van hun ontwikkeling een ononderbroken ontwikkeling te laten doorlopen. Als openbare basisschool staat De Oversteek open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond.

Vertrouwen in groeikracht
Op onze school streven wij naar onderwijs dat recht doet aan de ontwikkelingen van het kind. Centraal in onze visie staat ons vertrouwen in de groeikracht van het kind. Deze groeikracht wordt gestimuleerd doordat de kinderen veel in de gelegenheid gesteld worden om de directe omgeving te verkennen. Ieder kind is anders en mag anders zijn. Vanuit dat oogpunt leren kinderen omgaan met verschillen. Dat geldt ook voor de kijk van leerkrachten op kinderen. Wij willen zoveel mogelijk de kinderen op hun eigen niveau benaderen, rekening houdend met organisatorische aspecten.

Eigen ontwikkeling
Vanuit geborgenheid en vertrouwen willen wij de kinderen kennis en vaardigheden bijbrengen op sociaal, emotioneel, motorisch, cognitief en creatief gebied, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling tot een zelfstandig, sociaal en positief kritisch denkend mens.
Wij streven ernaar dat de kinderen, op hun eigen wijze, hun leer- en groeiproces vorm kunnen geven en zo sturing kunnen geven aan hun ontwikkeling. Zo krijgen ze vertrouwen in de eigen mogelijkheden en worden ze steeds zelfstandiger. Wij willen de kinderen vanuit hun ervaringen begeleiden in het verkennen van de wereld en de ontplooiing van zichzelf. In een uitdagende leeromgeving willen we de kinderen prikkelen om zelf tot oplossingen te komen en verbanden te zien. De kinderen moeten leren dat ze fouten mogen maken en dat ze hulp kunnen vinden bij de leerkracht of een ander kind en dat ze van fouten kunnen leren. De houding van de leerkracht is er één waarbij de leerkracht naast het kind staat en deze begeleidt in plaats van leidt.

Respect
Respect hebben voor elkaar vinden we belangrijk op onze school. Elkaar leren accepteren in de eigen "aardigheden" en open staan voor elkaar en naar elkaar luisteren zorgen voor een sfeer van tolerantie en solidariteit. Een sfeer die we willen koesteren en waar we ook, dagelijks, aan willen werken.

Bent u nieuwsgierig naar hoe deze visie vorm krijgt binnen onze school, dan bent u van harte uitgenodigd op de informatieavonden voor nieuwe ouders. Op deze avonden wordt dieper ingegaan op de werkwijze van onze school.

Klik hier om naar de pagina te gaan waar u de schoolgids kunt downloaden. Ook hierin wordt de visie van OBS De Oversteek beschreven.